Pravidla soutěží na Instagramu

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA INSTAGRAMU
.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Předmětem těchto „všeobecných pravidel“ pro konání soutěží na
instagramových stránkách Bezděková Renáta   je stanovení
obecně závazných pravidel online soutěží na těchto stránkách.
2. Případná „individuální pravidla“ pro konání konkrétní soutěže budou
stanovena přímo u příspěvku, kterým bude tato soutěž vyhlášena.
V případě rozporu individuálních pravidel s všeobecnými pravidly mají
přednost pravidla individuální.
3. Soutěže a propagační akce na instagramových stránkách nejsou
žádným způsobem organizovány, sponzorovány, podporovány či
spravovány společností Meta (Instagram, Facebook), a nijak s
nesouvisí. Společnost Meta (Instagram, Facebook) je kompletně
osvobozena od závazků vůči každému soutěžícímu.
4. Soutěžící poskytují své osobní údaje pořadateli soutěže, a nikoliv
společnosti Meta (Instagram, Facebook).
5. Zapojením soutěžícího do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat
osobní údaje soutěžícího v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž
proběhla podle všeobecných i individuálních pravidel, mohli být
vyhlášeni její výherci a předána výhra.
6. Soutěžící poskytuje zapojením se do soutěže pořadateli výslovný
souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (jméno,
příjmení, profilová fotka, instagramové jméno, adresu pro doručování a
jiné) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů
této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
7. Pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžícího předat pouze
smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména
smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT,
účetní a právní služby.
8. Pořadatel soutěže tímto informuje každého soutěžícího, který poskytl
v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle čl. I. odst. 5. těchto
všeobecných pravidel, o jeho právech vyplývajících ze zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, tj.
zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník
má právo přístupu k nim a že má právo při porušení tohoto zákona se
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění
nápravy. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek tohoto
zákona kdykoli odvolán na adrese sídla pořadatele.
9. Pořadatel není povinen uchovávat dotazy soutěžících, ani na ně jakkoli
odpovídat.
II. POJMY
1. Pořadatel je společnost : Renáta Bezděková IČ: 66917298 , se sídlem: Gajdošova 12, Ostrava 2, 702 00. Není-li stanoveno jinak.
2. Soutěžící je jakákoli fyzická osoba starší 15ti let, která splní všeobecné
i individuální podmínky soutěže a jejíž instagramový profil je starší tří
měsíců od vyhlášení soutěže a je plně v souladu s právním řádem
České republiky. Osoby mladší 18ti let se mohou soutěže zúčastnit jen
se souhlasem svého zákonného zástupce, a toto svolení jsou povinny
v případě potřeby písemně doložit. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni
zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
3. Výhercem se rozumí soutěžící, který splnil všeobecná pravidla soutěže,
individuální pravidla soutěže a byl vybrán způsobem, který je
specifikován ve všeobecných či individuálních pravidlech soutěže.
4. Vyhlášení soutěže je oznámení o konání soutěže na instagramových
stránkách pořadatele. Začátek a konec soutěže je specifikován
v individuálních pravidlech.
III. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Vstupem do soutěže soutěžící prohlašuje, že se seznámil se
všeobecnými i individuálními pravidly soutěže a zavazuje se je
dobrovolně dodržovat.
2. Ze všech odpovědí, které byly soutěžícími zaslány v příslušném
soutěžním období, vybere organizátor výherce. Výherci budou vybráni
pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr
výherců je zcela na uvážení pořadatele. Počet výherců bude uveden
v individuálních pravidlech. Případný jiný mechanismus určení výherce
bude uveden v individuálních pravidlech.
3. Nebude-li v individuálních pravidlech uvedeno jinak, je počet odpovědí
na jednoho soutěžícího omezen na jednu odpověď.
4. Co je výhrou bude specifikováno v individuálních pravidlech.
5. Deklarované výhry nejsou převoditelné a nelze je vyměnit. Nebude
možné využít hotovostních nebo kreditních alternativ. Pokud by z
důvodů, které pořadatel soutěže nemohl ovlivnit, nebylo možné
uvedenou výhru (výhry) poskytnout, vyhrazuje si pořadatel právo
poskytnout výhru (výhry) náhradní ve stejné nebo vyšší hodnotě.
Všechny výhry podléhají podmínkám a ustanovením poskytovatelů
služeb zahrnutých v příslušné výhře.
6. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru a nelze ji
vymáhat.
7. Výherce bude zveřejněn po skončení soutěže na instagramovém profilu
pořadatele. Po zveřejnění své výhry v soutěži je výherce povinen do 3
dnů kontaktovat pořadatele. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, nebo
odmítne-li svoji výhru, ztrácí na tuto výhru nárok, a to bez náhrady.
8. Ztratí-li výherce nárok na výhru dle čl. III. odst. 7. těchto pravidel nebo
bude-li mít pořadatel oprávněné podezření, že výherce jakýmkoli
způsobem porušil všeobecná či individuální pravidla soutěže, bude
pořadatelem určen a zveřejněn náhradní výherce.
9. Individuálně bude s výhercem domluven způsob předání výhry, a to
buď osobním převzetím nebo zasláním na adresu v České republice,
kterou výherce pořadateli uvede.
10. Veškeré rozpory, vzniklé v souvislosti se soutěží, řeší s konečnou
platností a dle vlastního uvážení pořadatel. Jakékoli námitky či stížnosti
lze poslat na email: profib@seznam.cz
IV. PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO
1. Soutěžící svou účastní v soutěži prohlašuje, že se jí účastní dobrovolně,
seznámil se s jejími všeobecnými i individuálními pravidly a zavazuje se
je plně respektovat.
2. Soutěžící se zavazuje sdělit pořadateli úplné a pravdivé informace
potřebné k předání výhry.
3. Soutěžící plně nese své individuální náklady spojené s účastí v soutěži
(sms, mms, přístup k internetu atd.).
4. Zveřejněním fotografie na instagramových stránkách pořadatele
soutěžícím, poskytuje soutěžící nevýhradní licenci k užití této fotografie
pořadateli. Za zveřejnění fotografie a textu na stránkách pořadatele
nepřísluší soutěžícímu žádná náhrada ani benefity.
5. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého
příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na
vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde
uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu
pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad
rámec výše uvedený soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na
vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití
předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím
bude souhlasit. Za toto užití nepřísluší soutěžícímu žádná dodatečná
finanční či nefinanční odměna.
6. Soutěžící bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na
internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel
neodpovídá.
V. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, který
nesplňuje pravidla soutěže, u něhož je důvodné podezření, že porušuje
všeobecná či individuální pravidla soutěže, jeho jednání je podvodné,
nekalé nebo nečestné.
2. Pořadatel může vyloučit ze soutěže také soutěžícího, jehož
instagramový profil či chování na Instagramu odporuje pravidlům
Instagramu nebo platné legislativě České republiky.
3. Pořadatel právo ze soutěže vyřadit příspěvky, které nejsou
v souladu s právním řádem České republiky nebo odporují dobrým
mravům (např. vulgární, rasistické či urážlivé).
4. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli odvolat, pozastavit, změnit
či ukončit bez udání důvodů, stejně jako doplnit či změnit všeobecná či
individuální pravidla soutěže, a to zejména v případě, pokud dojde k
závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší
mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoliv
odškodnění.
5. Pořadatel není odpovědný za škodu způsobenou selháním systémů
nebo programového vybavení, které nemá původ v zaviněném jednání
pořadatele.
6. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram.
7. Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení výhry, ke které došlo
v důsledku nedostatečné součinnosti výherce či vinou dopravce.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Všeobecná a individuální pravidla soutěže se řídí právním řádem
České republiky.
2. Všeobecná pravidla jsou k nahlédnutí v písemné formě v sídle
pořadatele, tedy na adrese Gajdošova 12, Ostrava 2, 702 00.
3. Tato všeobecná pravidla jsou platná od 1.9.2022 .
Datum: 1.9.2022                                                             Podpis:Renáta Bezděková

Zpět do obchodu